Welkom bij HD Partyservice.

 

AVG privacy-verklaring.

Algemene Verordening Gegevens Bescherming.

Ter beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en dat deze gegevens nooit en te nimmer mag en kan herleiden naar onbedoelde en niet toelaatbare digitale locatie's heeft HD Partyservice , om u het strikte vertrouwen te geven , deze wettelijke
AVG-privacy verklaring aan u kenbaar gemaakt.

Privacy Statement (AVG).

HD Partyservice gevestigd aan : Bensingecamp – nr.38 -

postcode 7824 EP – Emmen (Angelslo) -  
HD Partyservice is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze wettelijke AVG privacyverklaring.

Contactgegevens:
website: www.hdpartyservice.nl
Bensingecamp  - nr.38 – postcode: 7824 EP.
plaats:Emmen.
Tel:
0591-628893.

 

Optioneel.

De verantwoordelijke – **“Functionaris Gegevensbescherming” – rechtspersoon van HD Partyservice  is te bereiken via:

hdpartyservice@home.nl

Belangrijk:

Er zijn drie soorten organisaties die onder de verordening verplicht zijn een** FG te hebben:

1.De overheid.

2.Organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met het doen van verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen.

3.Organisaties die hoofdzakelijk belast zijn met het op grote schaal verwerken van bijzondere gegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

 

 

 

HD Partyservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam.
– Adresgegevens.
– Telefoonnummer.
-E-mailadres.

-Ingevulde Contactformulieren.

**

-geslacht:man-vrouw-jongen -meisje.
– Aanvullende informatie betreft:trouwdatum-geboortedatum-leeftijd betreft verjaardag-datum kinderfeest-doop feest-jubileum-openings feest.
– digitaal verzenden van uw factuur/opdrachtbevestiging -verhuur catering attributen-contact formulier-gastenboek-Facebook-Twitter.

**-(optioneel) -
– ** Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website/facebook/instagram aan te maken of revieuws te geven in digitale correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij deze toestemming hebben van wettelijke verzorger(s) ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan expliciet betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij-onbewust- zonder die en uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hdpartyservice@home.nl  dan verwijderen en vernietigen wij deze informatie. 

 

 

 

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

HD Partyservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

                    Het afhandelen van uw betaling betreft opdrachtbevestiging-.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren-.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten-.
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.(optioneel)-
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en op te halen bij afleveradres.
HD Partyservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte m.b.t. Uw factuur met btw.
-Juridische afwikkeling bij eventuele schade/letsel/vermissing/diefstal/geschillen.

                     

Geautomatiseerde besluitvorming.

HD Partyservice neemt niet en nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoonlijk individu (bijvoorbeeld een medewerker van
HD Partyservice) tussen zit.

HD Partyservice gebruikt de daarvoor bestemde computerprogramma’s of beveiligings-systemen die voldoen aan de wettelijk Europese AVG privacy-regelgeving. Deze beveiligings-systemen cq.firewalls voldoen ten alle tijde aan de daarvoor bestemde updates.

HD Partyservice verklaart dat deze alle voorzorg zal handhaven om haar website door eventuele hackers en Ransom Ware aanvallen te beveiligen.

HD Partyservice te Emmen (Angelslo) verklaart dat alle gerelateerde data veilig en versleuteld zijn opgeslagen op bij voorbeeld externe gegevens dragers- Hard Disk Drive -usb-of in the encryptie cloud.

Tevens zal HD Partyservice bij een datalek deze verplicht aangifte doen cq. melden aan de desbetreffende instanties.

Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden uw persoonlijke  foto's-teksten-profielen op onder andere Facebook-Instagram-Twitter-expliciet niet gepost.HD Partyservice werkt over en met beveiligde internetverbindingen en desbetreffende data die ten alle tijde binnen de Europese grenzen gewaarborgt blijft.

Alle data staat dubbel opgeslagen zodat deze nooit kwijt raakt en kan herleiden naar onbedoelde digitale locaties.


Ook heeft
HD Partyservice  in deze alles mbt. deze verplichte AVG privacyverklaring op wettelijke verplichte orde.

HD Partyservice werkt met Outlook-email van Microsoft Windows 10 op de PC/laptop om u te van dienst te kunnen zijn met de beantwoording van uw digitale aanvragen of andere vragen.

De Bedrijfs PC/ laptop van en ten behoeve van HD Partyservice  is volledig beveiligd met verschillende beveiligings geupdate software.

Hoe lang uw  persoonsgegevens bewaart cq. in file houdt.

HD Partyservice bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens.
Organisaties cq. MKB ondernemingen bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren.
Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden.

  HD Partyservice verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
HD Partyservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 

Cookies of vergelijkbare technieken.

HD Partyservice gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft ten alle tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

hdpartyservice@home.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Onherkenbaar!

Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
HD Partyservice
wil u er tevens op wijzen dat u ten alle tijde de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

 

 HD Partyservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk en/of vermoedens heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via

hdpartyservice@home.nl

  HD Partyservice te Emmen (Angelslo)verklaart dat zij alles in het mogelijke zal bewerkstelligen door deze wettelijke verplichte AVG privacy-verklaring volgens de Europese wetgeving na te streven te hanteren en uit te voeren.

 

Tevens relateert deze privacy-verklaring aan de richtlijnen opgesteld door desbetreffende officiele Nederlands Rijks Overheids instanties.

Met vriendelijke groet.

HD Party service.